מילון מונחים להשקעות נדל"ן בארה"ב


מילון מונחים להשקעות נדל"ן בארה"ב

 

Hud - פירוט כלל הוצאות רכישת הנכס

 

Title insurance - ביטוח המבטיח את זכויותיו של הרוכש בהליך קניית נכס, אם בתהליך בדיקת הנכס מתברר כי יש שעבוד משכון או זכויות ג' הרוכש מבוטח וכך כספו

 

 Warranty Deed - מקביל לשטר בעלות על נכס בטאבו בישראל

 

Property manager - חברת ניהול נכסים

 

Appreciation - עלייה בשווי הנכס כתוצאה מתנודות השוק     

 

 - Assessorבעל מקצוע שתפקידו להעריך את הנכס לצורך חישוב מס

      

 - Trust Accountחשבון נאמנות    

 

 - Bill of saleשטר מכירה בעבור נכס חודשי

     

Down payment - תשלום הניתן במזומן ברגע ביצוע העסקה

 

Exclusive listing - מסמך כתוב המקנה בלעדיות למתווך על מכירת / השכרת נכס מסוים    

 

Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים  

 

 - Leaseחוזה שכירות  

 

 - Property taxמסי עירייה מקביל לארנונה    

 

 - Condoדירה בבניין משותף    

 

Single Family - בית קרקע  

 

Closing - מסמכי סגירה      

 

 - Recording  רישום  סופי של הנכס על שמו של קונה הנכס, בד"כ תוך מספר שעותמסגירת העסקה ע"י חברת ה    Title insurance   

 

 - Purchase agreementחוזה משפטי בו מופיעים כל תנאי הרכישה חתום ע"י שניהצדדים

  

 LLC, Limited liability cooperation - בדומה לחברה בע"מ נחשבת לישות משפטית נפרדת מהמחזיקים בזכויותיה.צורת התאגדות עסקית זאת נפוצה בארה"ב לצורך רכישת נדל"ן    

 

Home inspection - דו"ח בדק בית, דו"ח סקירה הנדסית של חלקי הבית שבמהלכה מקבלים את רשימת הליקויים בבית ובסביבתו.

 

 - Management Feeתשלום חודשי לחברת ניהול בעבור טיפול במושכר

   

 - Annual net incomeהכנסות צפויות מהשכרת הנכס בניקוי הוצאות   

 

 Fair market value - שווי שוק של נכס מסוים

 

 Adjustable rate mortgage ARM - משכנתא עם ריבית משתנה

 

Appraisal - מסמך מקצועי המפרט את הסיבות לקביעת שווי נכס

 

Biweekly mortgage - משכנתא אשר ההחזר בה הוא פעם בשבועיים, במקום החזר חודשי

 

Collateral - ערבות בעבור הלוואה בנקאית (לרוב הנכס הוא הערבות)

 

Federal Housing Administration FHA - רשות ממשלתית שתפקידה לאכוף את תנאי קבלת המשכנתא

 

Fixed rate mortgage - משכנתא בריבית קבוע

 

Equity - הפער בין שווי השוק של הנכס לבין יתרת חוב המכנתא של בעל הנכס

 

Legal description - מסמך משפטי בו רשום תיאור הנכס ומיקומו

 

Secured loan - הלוואה אשר מגובה באמצעות ערב